Το Νηπιαγωγείο μας είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων και στο βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων από το 1982.

Εγκεκριμένα είναι όλα τα τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή τα τμήματα με παιδιά ηλικίας 3 χρόνων, 4 χρόνων και 5 χρόνων. Ελέγχεται δε περιοδικά από το σχετικό Υπουργείο.

Το τμήμα των δίχρονων παιδιών θεωρείται παιδοκομικό και υπάγεται στις υπηρεσίες του Τμήματος Ευημερίας.

Κάθε χρόνο επίσης ελέγχεται και εκδίδονται πιστοποιητικά καταλληλότητας από τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • Υπουργείο Υγείας – Υγειονομική Υπηρεσία
  • Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία
  • Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τα μέλη όλου του προσωπικού είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν Πιστοποιητικά Υγείας κάθε νέα χρονιά καθώς και Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού μητρώου αμέσως με την πρόσληψη τους.

Επίσης πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι καταλληλότητας του πόσιμου νερού.