Στο Νηπιαγωγείο μας, η μέθοδος Project (Βιωματική προσέγγιση της μάθησης) έχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα μας, καθώς ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, υπευθυνότητας και αυτοπεποίθησης των παιδιών!

Το project είναι η σε βάθος μελέτη ενός θέματος από μία ομάδα παιδιών ή και από ολόκληρη τη τάξη.

Αφού τα παιδιά αποφασίσουν με τη Νηπιαγωγό το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν, διατυπώνουν ερωτήματα και οργανώνουν δραστηριότητες για να τα διερευνήσουν (επισκέψεις, πηγές πληροφοριών, ειδικοί καλεσμένοι, πειράματα κ.ά.).

Ακολούθως, τα παιδιά σε μικρές ομάδες συλλέγουν, ομαδοποιούν και συνθέτουν διάφορες πληροφορίες. Ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσεις, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, ενώ η νηπιαγωγός καθοδηγεί και διευκολύνει τη διαδικασία.

Τέλος, η ομάδα ανακεφαλαιώνει, αναστοχάζεται και αξιολογεί την πορεία που ακολούθησε. Τα παιδιά παρουσιάζουν τα ευρήματα και τα συμπεράσματά τους (δημιουργία σκίτσων-αφισών, σύνθεση μουσικών κομματιών, δημιουργία έκθεσης κ.ά.).

Ένα project μπορεί να διαρκεί λίγες μέρες ή και εβδομάδες, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών. Η συμμετοχή και συμβολή των γονιών είναι πολύτιμη.