Τα παιδιά ήδη είναι ικανά να συνδέουν τα όσα ήδη γνωρίζουν με το καινούριο. Έχουν μάθει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ρουτίνας και δείχνουν προθυμία αλλά και αυτοπεποίθηση να συμμετέχουν σε καινούριες.

  • Το Νηπιαγωγείο δημιουργεί ευκαιρίες εμπλοκής του παιδιού σε μαθηματικές έννοιες (μέγεθος, βάρος, ποσότητα, 1ος, 2ος, τελευταίος, αλλά και να αναγνωρίζει αριθμούς.
  • Δημιουργεί ευκαιρίες για επαφή με γράμματα  (προαναγνωστικές ασκήσεις), να ταυτίζει ήχο με γράμμα η συλλαβή.
  • Δημιουργεί ευκαιρίες για προγραφικές ασκήσεις.
  • Η ικανότητα του να εκφράζεται μέσω της τέχνης είναι αυξημένη. Το σχέδιο γίνεται συγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο. Ευκαιρίες για ανάπτυξη της φαντασίας.
  • Ευκαιρίες που βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν τα συναισθήματα τους αλλά και των φίλων, και ευκαιρίες που να οδηγούν στη επίλυση προβλημάτων και στη συνεργασία.
  • Ευκαιρίες για δραματοποίηση ιστοριών και παιγνίδι ρόλων.
  • Ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.